www.pppgarwolin.invito.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Garwolin

Kadra

W Poradni Psychologoczno-Pedagogicznej w Garwolinie zatrudnionych jest:


Dyrektor

mgr Jadwiga Trzeciak, psycholog, nauczyciel mianowany

Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Orientacji i Poradnictwa Zawodowego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kursy doskonalące i szkolenia organizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Instytut Badań w Oświacie.

Prowadzi diagnozę psychologiczną i zajęcia psychoedukacyjne dzieci i młodzieży oraz szkolenia nauczycieli i rodziców. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, Współpracuje z pedagogami szkolnymi oraz instytucjami wspierającymi szkołę.


Psycholodzy:

mgr Joanna Gołębiowska-Szychowska - psycholog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy

Ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Studia Podyplomowe z Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

W poradni zajmuje się diagnozą i doradztwem dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Przeprowadza zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne mające na celu pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia bądź zawodu.

Prowadzi zajęcia grupowe dotyczące nowoczesnych technik uczenia się, komunikacji oraz radzenia sobie ze stresem.


mgr Izabela Łagoda - psycholog, nauczyciel mianowany

Dyplom magistra psychologii uzyskała w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W Poradni pracuje od 2013r., zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi.


mgr Anna Kuźbida - psycholog, nauczyciel dyplomowany

Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej Uczniów ze Specyficznymi Trudnościami w uczeniu się.

Prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców.


mgr Edyta Mikulska - psycholog, nauczyciel dyplomowany, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii, specjalizacja psychoterapia.

Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim i została wpisana na listę terapeutów rekomendo­wanych przez PIE. Jako psychoterapeuta pracuje od 2001 r., systematycznie superwizując swoją pracę u superwizorów certyfikowanych przez PTP.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W poradni zajmuje się diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię psychologiczną dla uczniów i ich rodzin w zakresie trudności emocjonalnych, adaptacyjnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, moczenia nocnego oraz po przeżyciach traumatycznych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


mgr Małgorzata Rodak - psycholog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyłam psychologię na KUL, na Wydziale Nauk Społecznych, ukończyłam także studia podyplomowe na UMCS z zakresu Surdologopedii i Afazjologii oraz kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie oświatą". Społecznie pełnię funkcję zastępcy Dyrektora.

W poradni zajmuję się diagnozą trudności szkolnych, terapią rodzin, terapią dzieci niedosłyszących, terapią dzieci nadpobudliwych. Udzielam porad i wsparcia rodzicom dzieci z problemami wychowawczymi. Prowadzę "Szkołę dla rodziców i wychowawców", zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu technik uczenia się i myślenia twórczego oraz zajęcia z zakresu wyboru zawodu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


mgr Magdalena Szwed - psycholog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Psychologia oraz studiów podyplomowych z zakresu Nauk o Rodzinie na UKSW. Sukcesywnie podejmuje szkolenia doskonalące umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

W pracy, oprócz diagnozy, koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze i emocjonalne oraz z ich rodzinami (ujęcie systemowe). Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.


mgr Monika Widelska - psycholog, nauczyciel kontraktowy, logopeda

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia w specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Logopedii, Studia Podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, kurs: Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży. Systematycznie szkoli się i doskonali swój warsztat pracy.

W poradni zajmuje się:

  • diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży;
  • diagnozą logopedyczną;
  • terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji oraz dysfunkcjami rozwojowymi;
  • wczesną interwencją logopedyczną;
  • doradztwem merytoryczno - metodycznym dla rodziców i nauczycieli.

Pedagodzy:

mgr Andrzej Bokus - pedagog, nauczyciel dyplomowany

W Poradni pracuję - z przerwą na pracę w organie nadzoru pedagogicznego - od roku 1989. Ukończyłem studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz :

Studia Podyplomowe z Zakresu Administracji Oświatowej na SGH w Warszawie,

Kurs Kwalifikacyjny - Oligofrenopedagogika, kursy doskonalące, m.in. Pedagogiki Zabawy.

Zajmuję się diagnozą przyczyn trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, prowadzę badania selekcyjne trudności w czytaniu i pisaniu w szkołach podstawowych powiatu garwolińskiego, szkolenia Rad Pedagogicznych oraz doradztwo dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców i dyrektorów szkół i placówek.


mgr Monika Foryś - pedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia wyższe pedagogiczne w MWSHP, Studia Podyplomowe: Rehabilitacja Ruchowa Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej; Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi; kurs - Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem; 120 godz. Staż w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Scolar" doskonalenie pracy edukacyjnej z dziećmi z autyzmem i z całościowymi zaburzeniami rozwoju metodą stosowanej analizy zachowania; szkolenie Program Rozwoju Komunikacji MAKATON; szkolenie na poziomie zaawansowanym z zakresu diagnozy funkcjonalnej osób z autyzmem oraz metod pracy z małymi dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju; szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" cz. 1 i 2.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, dysfunkcjami rozwojowymi.

Udziela pomocy i wsparcia rodzinom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przekazuje wskazówki i ćwiczenia nauczycielom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi.

Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu technik uczenia się i twórczego myślenia; profilaktyki uzależnień; umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju metodą stosowanej analizy zachowania.


mgr Bożena Kisiel - pedagog, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego, Studia Podyplomowe z zakresu reedukacji dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, Studia Podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci z klas młodszych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Specjalizuje się w diagnozowaniu trudności w nauce i dysleksji rozwojowej. Udziela porad w zakresie pracy z dzieckiem słabowidzącym, korzystania z pozawzrokowych form i metod uczenia się. Przekazuje wskazówki i ćwiczenia nauczycielom i rodzicom pracującym z dziećmi z wadą wzroku.


mgr Lucyna Makulec - pedagog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalność pedagogika upośledzonych umysłowo.

Ukończyła:
- Podyplomowe Studium Pedagogiki Terapeutycznej,
- Podyplomowe Studium Logopedii.

Posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów: informatyka i technika uzyskane w ramach studiów podyplomowych. Ukończyła też inne formy doskonalenia zawodowego organizowane przez różne ośrodki szkoleniowe.

W Poradni prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (m. in. autyzm, Zespół Downa, mutyzm, porażenie mózgowe) oraz terapię dla dzieci dyslektycznych.

Udziela pomocy i wsparcia rodzicom i nauczycielom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


dr n. hum. Wiesława Winiarek - pedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność oligofrenopedagogika. W Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Posiada kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Ukończyła Studia Podyplomowe: Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania.

Permanentnie doskonali i wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach szkoleń specjalistycznych z zakresu doskonalenia zawodowego m.in.: Kinezjologia Edukacyjna Dennisona I° i II°; Neurofizjologiczne podstawy funkcjonowania mózgu, a uczenie się; Szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o koncepcję T. Gordona i A. Faber Mazlish, Wychowawca XXI wieku; Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych. Różne objawy i metody terapii; Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego; Nowe metody nauki czytania. Elementy glottodydaktyki i inne.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną przyczyn trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz terapię dla dzieci dyslektycznych. Prowadzi także warsztaty, treningi z zakresu umiejętności psychospołecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów); zajęcia stymulujące myślenie twórcze dla dzieci zdolnych, a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli; oraz szkolenia rad pedagogicznych.


Logopedzi:

mgr Marta Kałaska - logopeda, nauczyciel dyplomowany

Główne kierunki działania:

  • diagnoza logopedyczna,
  • badania przesiewowe rozwoju mowy w przedszkolach i szkołach,
  • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji oraz dysfunkcjami rozwojowymi (niedosłuch, autyzm, zespół Downa, jąkanie),
  • doradztwo merytoryczno - metodyczne dla rodziców i nauczycieli.

mgr Jagoda Kurek - logopeda, nauczyciel mianowany

Absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych w zakresie logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Główne kierunki działania - diagnoza logopedyczna, terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji oraz dysfunkcjami rozwojowymi, wczesna interwencja logopedyczna, doradztwo merytoryczno - metodyczne dla rodziców i nauczycieli.


Lekarz

Izabela Kędzierska - neurolog


Pracownicy administracyjni:

mgr Barbara Głażewska

mgr Tamara Gołębiowska

mgr Izabela Staś

Helena Głażewska - księgowa

Joanna Tomaszek - pracownik obsługi


Strony internetowe: INVITO.pl